ىت ت

ت. » 47 عِسَ تٌ نَتَنَيّلِ تٌ قَ رَ، عَ نَشَ عَ قَلَ عَ شَ قٍ رَ، «عِسِرَيِلَكَ يَتِ نَن يِ كِ، مَءِقُيَ يٌ مُ نَ نَشَن بْحّ مَ!» 48 نَتَنَيّلِ نَشَ

2023-02-04
    السي د الأمين في أعيانه
  1. ـيت سيدة تركية مصـ
  2. Ayah 230 ه ر ي غ ? ج و ز ح كن ت ىت ح د